Doktoraty honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej

Akademia przyznaje honorowe doktoraty od 2008 roku. Wyróżnienie to otrzymali;
Anna Dymna (2016r.)
Profesor Alicja Chybicka (2014r.)
Profesor Czesław Kupisiewicz (2013r.)
Profesor Szewach Weiss (2012r.)
Profesor Henryk Skarżyński (2011r.)
Profesor Ewa Łętowska (2009r.)
Thomas Hammarberg (2008r.)

Przedstawiamy sylwetkę laureata doktoratu honorowego APS przyznanego w 2014 roku.

Prof. dr hab. n. med. ALICJA CHYBICKA lekarz medycyny, profesor, doktor habilitowany nauk medycznych, prezes Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, kierownik Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii
i Hematologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, senator RP. Od lat z uporem walczy o zdrowie każdego swojego pacjenta. Nigdy nie traci wiary w pokonywaniu trudności dla dobra chorych dzieci.
W 1975 r. Alicja Chybicka ukończyła z wyróżnieniem Wydział Lekarski Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich. Za osiągnięte wyniki w nauce otrzymała odznakę "Primi inter pares" oraz - na wniosek J.M Rektora - nagrodę PAN za osiągnięcia w dziedzinie pediatrii. W roku 1980 uzyskała specjalizację I-go, a następnie II-go stopnia z pediatrii oraz onkologii i hematologii dziecięcej, a także specjalizację z zakresu transplantologii klinicznej, immunologii klinicznej oraz opieki paliatywnej dziecięcej. Zawodowo związana z Akademią Medyczną i następnie z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Tytuł naukowy doktora nauk medycznych otrzymała w 1979 roku na podstawie pracy pt. "Zachowanie się markerów powierzchniowych limfocytów i limfoblastów w przebiegu ostrej białaczki limfoblastycznej".
Habilitowała się w 1995 r. na podstawie rozprawy zatytułowanej "Badanie cytokin i wykorzystanie ich właściwości biologicznych w leczeniu nowotworów u dzieci". Za habilitację otrzymała nagrodę ministra zdrowia I stopnia. Tytuł profesora w dziedzinie nauk medycznych otrzymała na mocy postanowienia Prezydenta RP z 19 maja 1999 r. W 2000 r. została kierownikiem Katedry i Kliniki Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej AM we Wrocławiu. W 2007 r. została członkinią Polskiej Akademii Nauk, rady Fundacji "Na Ratunek Dzieciom z Chorobą Nowotworową". Od 2012 r. jest członkinią rady programowej Fundacji "Mam Marzenie".
Prof. Alicja Chybicka przynależy do licznych towarzystw naukowych m.in. do: Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, Polskiego Towarzystwa Onkologii i Hematologii Dziecięcej, American Society of Hematology, European Bone Marrow Transplantation, International Society of Experimental Hematology, European Academy of Pediatric.
Wielokrotnie nagradzana za swoją pracę naukową i działalność społeczną. W 2001 r. odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi. Jest laureatką Nagrody Honorowej Rzecznika Praw Dziecka, a także Orderu Uśmiechu - jedynego na świecie odznaczenia nadawanego dorosłym przez dzieci.
W 2006 r. otrzymała nagrodę Ministra Zdrowia za całokształt dorobku organizacyjnego i dydaktycznego.
Zainteresowania naukowe prof. Alicjii Chybickiej koncentrują się na hematologii, onkologii, przeszczepianiu komórek macierzystych układu krwiotwórczego, opiece paliatywnej i immunologii nowotworów wieku dziecięcego. Jest jednym z autorów wprowadzenia w latach 70-tych do praktyki pediatrycznej badań subpopulacji limfocytów, a w latach 90-tych badań cytokin i cząstek adhezyjnych oraz ich klinicznego wykorzystania u dzieci ze schorzeniami nowotworowymi. Od 1989 roku jest współodpowiedzialna za opracowanie wyników terapii oraz nowych protokołów leczenia i wznowy ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci leczonych w siedmiu polskich ośrodkach skupionych w Polskiej Grupie ds. Leczenia Białaczek i Chłoniaków.
W dorobku naukowym prof. Alicja Chybicka posiada ponad 500 publikacji, referowanych na spotkaniach krajowych oraz zagranicznych, z zakresu pediatrii, hematologii i onkologii dziecięcej, transplantacji komórek macierzystych, terapii genowej. Wypromowała kilkunastu doktorantów, była opiekunką trzech zakończonych habilitacji. W wyborach parlamentarnych w 2011 r. uzyskała mandat senatora RP.