Doktoraty honoris causa Akademii Pedagogiki Specjalnej

Akademia przyznaje honorowe doktoraty od 2008 roku. Wyróżnienie to otrzymali;
Anna Dymna (2016r.)
Profesor Alicja Chybicka (2014r.)
Profesor Czesław Kupisiewicz (2013r.)
Profesor Szewach Weiss (2012r.)
Profesor Henryk Skarżyński (2011r.)
Profesor Ewa Łętowska (2009r.)
Thomas Hammarberg (2008r.)

Przedstawiamy sylwetkę laureata doktoratu honorowego APS przyznanego w 2013 roku.

Profesor Czesław Eugeniusz KUPISIEWICZ nestor polskiej pedagogiki, autor najpoczytniejszych podręczników akademickich i publikacji podejmujących problematykę fundamentalną dla rozwoju nauk o wychowaniu.
Urodził się w 1924 w Sosnowcu, zmarł 5 listopada 2015 w Warszawie. Magisterium, doktorat, habilitację i profesurę uzyskał na Uniwersytecie Warszawskim. Dziekan Wydziału Psychologii i Pedagogiki UW, w latach 1969–1971 prorektor, a od 1994 r. emerytowany profesor tej uczelni. Zajmuje się dydaktyką ogólną, historią wychowania i myśli pedagogicznej, pedagogiką ogólną i porównawczą. W swym dorobku posiada przekłady prac naukowych z języków angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Wśród ponad trzydziestu publikacji zwartych (7 przetłumaczono na języki obce) najważniejsze to:
•Niepowodzenia dydaktyczne. Przyczyny i niektóre środki zaradcze (1966, 3 wydania);
•Nauczanie programowane (1964, 5 wydań);
•Podstawy dydaktyki (1973, 18 wydań);
•Paradygmaty i wizje reform oświatowych (1985, 4 wydania);
•Szkoła w XX wieku (2006, 2 wydania);
•Słownik pedagogiczny (2009);
•Szkice z dziejów dydaktyki (2010);
•Z dziejów teorii i praktyki wychowania (2012);
•Okazjonalne wykłady pedagogiczne (2012).
W latach 1969–1972 wiceprzewodniczący Komitetu Ekspertów dla Opracowania Raportu o Stanie Oświaty w PRL, a w latach 1987–1989 przewodniczący Komitetu Ekspertów do spraw Edukacji Narodowej. Ekspert UNESCO do spraw szkolnictwa wyższego i współautor raportu na temat stanu tego szkolnictwa w Peru oraz innych krajach Ameryki Południowej (1975). Członek Komitetu Prognoz „Polska 2000 Plus” przy Prezydium PAN (1990–1993).
Członek korespondent PAN  od 1976 a od roku 1986 członek rzeczywisty PAN.
Prowadził ożywioną działalność na wielu polach. Był aktywnym uczestnikiem prac Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, redaktorem naczelnym „Rocznika Pedagogicznego” (1978-84) oraz redaktorem naczelnym „Kwartalnika Pedagogicznego” (1984-91). Aktualnie pełni funkcję redaktor honorowego „The New Educational Review” (od 2011).
Członek Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk o Wychowaniu (IAES, 1968-80).
Przewodniczący Rady Naukowej Stowarzyszenia Oświatowców Polskich (1998-2000).
Członek Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (1973-83).
Autor patentów na: „Przyrząd do demonstrowania jednokładności figur” oraz „Przyrząd do demonstrowania twierdzenia Talesa”.
Za swą działalność naukową i organizacyjną Profesor otrzymał liczne nagrody, wyróżnienia i odznaczenia, m.in.: nagrody Ministra Nauki (pięciokrotnie nagroda I stopnia); nagrody Rektora Uniwersytetu Warszawskiego (czterokrotnie nagroda I stopnia); Odznaczenia: Srebrny Krzyż Zasługi (1953); Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1963); Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski ((1979); Zasłużony Nauczyciel PRL (1983); medal Akademii Nauk Pedagogicznych Ukrainy „Za wybitne osiągnięcia naukowe” (2005).
W 2005 roku Profesor Czesław Kupisiewicz został uhonorowany przez Ministerstwo Oświaty i Wychowania oraz „Głos Nauczycielski” tytułem „Nauczyciela nauczycieli”