Paweł Boryszewski
(ur. 1960), dr socjologii (ATK 1993), dr hab. socjologii (UKSW 2008), profesor Akademii Pedagogiki Specjalnej, dyrektor Instytutu Pracy Socjalnej i Polityki Społecznej APS.
W latach dziewięćdziesiątych prowadził badania terenowe dotyczące przemian religijności w Europie Środkowej (Słowacja, Czechy, Węgry i Słowenia). Efektem tych badań są trzy książki: Religijność katolików słowackich w czasie komunizmu i kilka lat po jego upadku, Warszawa 1998; Kościół, którego nie było. Tajna działalność religijna w Czechosłowacji w latach 1949–1989, Warszawa 2002; Katolicyzm, jego instytucjonalizacja i sekularyzacja w Europie Środkowej, Warszawa 2006.

Książka dotyczy niezwykle rzadko podejmowanej kwestii analizy problemu czasu, rozumianego jako kategoria egzystencjalna, w kontekście pobożności i religijności chrześcijańskiej. Z tego względu rozprawa jawi się jako pionierska, a zarazem interdyscyplinarna, gdyż dotyczy nie tylko zagadnień ściśle socjologicznych, lecz także kulturoznawczych, religioznawczych, a nawet biblijnych i teologicznych.
Na pozytywną uwagę zasługuje również niesilenie się na próby wyjaśniania wszystkiego prosto i jednoznacznie. Autor, zgodnie z ideałem dobrze pojmowanej pokory uczonego, sam przyznaje, że nie wszystkie wyniki przeprowadzonych badań da się prosto i jednoznacznie zinterpretować.

dr hab., prof. UKSW Grzegorz Łęcicki

 

Praca ma charakter nowatorski. Tematyka związków religii z orientacjami temporalnymi […] pojawia się tylko w zbiorze tekstów Czas w kulturze pod redakcją Andrzeja Zajączkowskiego. Prace tam zamieszczone oparte są na analizie tekstów związanych z konkretnymi tradycjami religijnymi. Badania Boryszewskiego mają natomiast charakter badań ankietowych, przeprowadzonych wśród przedstawicieli różnych wyznań chrześcijańskich mieszkających w Polsce.
Książka ta jest niezwykle potrzebna, dotyczy bowiem kwestii, która w dużej mierze podatna jest na posługiwanie się stereotypami. […] Kulturowe zróżnicowanie do czasu badano już wielokrotnie. […] Większość badań tego typu pomijała jednak aspekt religijny zagadnienia, koncentrując się na zróżnicowaniu etnicznym.

dr hab., prof. APS Grzegorz Pyszczek

[...] Naszym zamiarem było przygotowanie publikacji interdyscyplinarnej, dlatego skierowaliśmy swoje zaproszenie do współpracy do badaczy różnych dyscyplin, przede wszystkim pedagogiki, psychologii, socjologii, pochodzących z kilku ośrodków akademickich. Wymiana myśli przedstawicieli różnych podejść teoretycznych i badawczych sprzyja podjęciu dyskusji nad ciągle aktualnymi zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem polskiej szkoły oraz tendencjami co do jej rozwoju i zmiany, sprzyja świadomemu wyjściu poza zwyczajowo analizowane wątki, poszerzaniu perspektywy oglądu problematyki zmiany i pojawianiu się coraz wnikliwszych interpretacji współczesnych problemów oświatowych/pedagogicznych na tle osiągnięć światowej myśli, przede wszystkim socjologicznej, filozoficznej i psychologicznej (Giddens, Moscovici, Rorty, Bauman, Erikson, Beck, Heidenreich, Goffman, Hofstede).
Patrzymy zatem na szkołę w kilku różnych perspektywach, ponieważ wyboru tematyki szczegółowej dokonali sami Autorzy, biorąc pod uwagę swoje zainteresowania badawcze i pozostając jednocześnie w związku z tematem przewodnim monografii. Chcąc zmieniać szkołę, trzeba ją rozumieć. Trzeba rozumieć złożoność uwarunkowań jej funkcjonowania, ale także dostrzegać to, co niewidoczne, co zostało przysłonięte przez kulturową oczywistość. To, CZY DA SIĘ WYJŚĆ POZA KULTUROWĄ OCZYWISTOŚĆ podlega dyskusji, a przede wszystkim wymaga wysiłku namysłu, co w tej monografii staraliśmy się zrealizować.

fragment wprowadzenia